当前位置:频道 > 正文

容易被读错的汉字 容易被读错的汉字汇总

2022-11-21 11:35:39  来源:汇世网

容易被读错的汉字

A 1.挨紧 āi 2.挨饿受冻 ái 3.白皑皑 ái 4.狭隘 ài 5.不谙水性 ān 6.熬菜 āo

7.煎熬 áo 8.鏖战 áo 9.拗断 ǎo 10.拗口令 ào

B 1.纵横捭阖 bǎi hé 2.稗官野史 bài 3.扳平 bān 4.同胞 bāo 5. 炮羊肉

bāo 6.剥皮 bāo 7.薄纸 báo 8.并行不悖 bèi 9.蓓蕾 bèi lěi 10.奔波 bō 11.投

奔 bèn 12.迸发 bèng 13.包庇 bì 14.麻痹 bì 15.奴颜婢膝 bì xī 16.刚愎自用

bì 17.复辟 bì 18.濒临 bīn 19.针砭 biān 20.屏气 bǐng 21.摒弃 bǐng22.剥削

bō xuē 23.波涛 bō 24.菠菜 bō 25.停泊 bó 26.淡薄 bó 27.哺育 bǔ

C 1.粗糙 cāo 2.嘈杂 cáo 3.参差 cēn cī 4.差错 chā 5.偏差 chā 6.差距

chā 7.搽粉 chá 8.猹 chá 9.刹那 chà 10.差遣 chāi 11.诌媚 chǎn 12.忏悔 c

hàn 13.羼水 chàn 14.场院 cháng 15.一场雨 cháng 16.赔偿 cháng 17.偿

佯 cháng 18.绰起 chāo 19.风驰电掣 chè 20.瞠目结舌 chēng 21.乘机 ché

ng 22.惩前毖后 chéng 23.惩创 chéng chāng 24.驰骋 chěng 25.鞭笞 chī 2

6.痴呆 chī 27.痴心妄想 chī28. *** chī 29.踟蹰 chí chú 30.奢侈 chǐ 31.整

饬 chì 32.炽热 chì 33.不啻 chì34.叱咤风云 chì zhà 35.忧心忡忡 chōng 36.

憧憬 chōng 37.崇拜 chóng 38.惆怅 chóu chàng 39.踌躇 chóu chú 40.相

形见绌 chù 41. 黜免 chù 42.揣摩 chuǎi43.椽子 chuán 44.创伤 chuāng 4

5.凄怆 chàng 46.啜泣 chuò 47.辍学 chuò 48.宽绰 chuò 49.瑕疵 cī 50.伺

候 cì 51.烟囱 cōng 52.从容 cóng 53.淙淙流水 cóng 54.一蹴而就 cù 55.璀

璨 cuǐ 56.忖度 cǔn duó 57.蹉跎 cuō tuó 58. 挫折

D 1. 呆板 dāi 2.答应 dā 3.逮老鼠 dǎi 4.逮捕 dài 5.殚思极虑 dān 6.虎视眈眈 dān

7.肆无忌惮 dàn 8.档案 dàng 9.当(本)年 dàng 10.追悼 dào 11.提防 dī

12.瓜熟蒂落 dì 13.缔造 dì 14.掂掇 díān duo 15.玷污 diàn 16.装订 dìng 1

7.订正 dìng 18.恫吓 dòng hè 19.句读 dòu 20.兑换 duì 21.踱步 duó

E 谀 ē yǘ 2.婀娜 ē nuó 3.扼要 è

F 1.菲薄 fěi 2.沸点 fèi 3.氛围 fēn 4.肤浅 fū 5.敷衍塞责 fū yǎn sè 6.仿

佛 fú 7.凫水 fú 8.篇幅 fú 9.辐射 fú 10.果脯 fǔ 11.随声附和 fù hè

G 1.准噶尔 gá 2.大动千戈 gē 3.诸葛亮 gé 4.脖颈 gěng 5.提供 gōng 6.

供销 gōng

7.供给 gōng jy 8.供不应求 gōng yìng 9.供认 gong 10.口供 gòng 11.佝

偻 gōu lóu 12.勾当 gòu 13.骨朵 gū 14.骨气 gǔ 15.蛊惑 gǔ 16.商贾 gǔ 17.

桎梏 gù 18.粗犷 guǎng 19.皈依 guī 20.瑰丽 guī 21.刽子手 guì 22.聒噪 guō

H 1. 哈达 hǎ 2.尸骸 hái 3.希罕 hǎn 4.引吭高歌 háng 5.沆瀣一气 hán

g xiè 6.干涸 hé 7.一丘之貉 hé 8.上颌 hé 9.喝采 hè 10.负荷 hè 11.蛮横 hè

ng 12.飞来横祸 hèng 13.发横财 hèng 14.一哄而散 hòng 15.糊口 hú 16.囫

囵吞枣 hú lún 17.华山 huà 18.怙恶不悛hù quān 19.豢养 huàn 20.病人膏

肓 huāng 21.讳疾忌医 huì jí

22.诲人不倦 huì 23.阴晦 huì 24.污秽 huì 25.混水摸鱼 hún 26.混淆 hù

n xiáo 27.和泥 huó 28.搅和 huò 29.豁达 huò 30.霍乱 huò

J 1.茶几 jī 2.畸形 jī 3.羁绊 jī 4.羁旅 jī 5.放荡不羁 jī 6.无稽之谈 jī 7.跻

身 jī 8.通缉令 jī 9.汲取 jí 10.即使 jí 11.开学在即 jí 12.疾恶如仇 jí 13.嫉妒 jí

14.棘手 jí 15.贫瘠 jí 16.狼藉 jí 17.一触即发 jí 18.脊梁 jǐ 19.人才济济 jǐ 2

0.给予 jǐ yǔ 21.凯觎 jì yú 22.成绩 jì 23.事迹 jì 24.雪茄 jiā 25.信笺 jiān 26.歼

灭 jiān 27.草营人命 jiān 28.缄默 jiān 29.渐染 jiān 30.眼睑 jiǎn 31.间断 jià

n 32.矫枉过正 jiǎo 33.缴纳 jiǎo 34.校对 jiào 35.开花结果 jiē 36.事情结果 ji

é37.结冰 jié 38.反诘 jié 39.拮据 jié jū 40.攻讦 jié 41.桔梗 jié 42.押解 jiè43.

情不自禁 jīn 44.根茎叶 jīng 45.长颈鹿 jǐng 46.杀一儆百 jǐng 47.强劲 jìng 4

8.劲敌 jìng 49.劲旅 jìng 50.痉挛 jìng 51.抓阄 jiū 52.针灸 jiǔ 53.韭菜 jiǔ 54.

内疚 jiù 55.既往不咎 jiù 56.狙击 jū 57.咀嚼 jǔ jué 58.循规蹈矩 jǔ 59.矩形 j

ǔ 60.沮丧 jǔ 61.龃龉 jǔ yǔ 62.前倨后恭 jù 63.镌刻 juān 64.隽永 juàn 65.角

色 jué 66.口角 jué 67.角斗 jué 68.角逐 jué 69.倔强 jué jiàng 70.崛起 jué 7

1.猖獗 jué 72.一蹶不振 jué 73.诡谲 jué 74.矍铄 jué 75.攫取 jué 76.细菌 jū

n 77.龟袭 jūn 78.俊杰 jùn 79.崇山峻岭 jùn 80.竣工 jùn 81.隽秀 jùn

K 1. 同仇敌忾 kài 2.不卑不亢 kàng 3.坎坷 kě 4.可汗 kè hán 5.恪守 k

è 6.倥偬 kǒng zǒng 7.会计 kuài 8.窥探 kuī 9.傀儡 kuǐ

L 1.邋暹 lā ta 2.拉家常 lá 3.丢三落四 là 4.书声琅琅 láng 5.唠叨 láo 6.

落枕 lào7.奶酷 lào 8.勒索 lè 9.勒紧 lēi 10.擂鼓 léi 11.赢弱 léi 12.果实累

累 léi 13.罪行累累 lěi 14.擂台 lèi 15.罹难 lí 16.潋滟 liàn 17.打量 liáng 18.

量入为出 liàng19.撩水 liāo 20.撩拨 liáo 21.寂寥 liáo 22. 望 liào 23.趔趄 li

è qiè 24.恶劣 liè25.雕镂 lòu 26.贿赂 lù 27.棕榈 lǘ 28.掠夺 lǜe

M 1.抹桌子 mā 2.阴霾 mái 3.埋怨 mán 4.耄耋 mào dié 5.联袂 mèi 6.

闷热 mēn 7.扪心自问 mén 8.愤懑 mèn 9.蒙头转向 mēng 10.蒙头盖脸 mé

ng 11.靡费 mí 12.萎靡不振 mǐ 13.静谧 mì 14.分娩 miǎn 15.酩酊 mǐng dǐn

g 16.荒谬 mìù 17.脉脉 mò 18.抹墙 mò 19.蓦然回首 mò 20.牟取 móu 21.

模样 mú

N 1. 羞赧 nǎn 2.呶呶不休 náo 3.泥淖 nào 4.口讷 nè 5.气馁 něi 6.拟

人 nì 7.隐匿 nì 8.拘泥 nì 9.亲昵 nì 10.拈花惹草 niān 11.宁死不屈 nìng 12.

泥泞 nìng 13.忸怩 niǔ ní 14.执拗 niù 15.驽马 nú 16.虐待 nüè O 1. 偶然 ǒu

P 1.扒手 pá 2.迫击炮 pǎi 3.心宽体胖 pán 4.蹒跚 pán 5.滂沱 pāng tu

ó 6.彷徨 pang 7.炮制 páo 8.咆哮 páo xiào 9.炮烙 páo luò 10.胚胎 pēi 11.

香喷喷 pèn 12.抨击 pēng 13.澎湃 péng pài 14.纰漏 pī 15.毗邻 pí 16.癖好

pǐ 17.否极泰来 pǐ 18.媲美 pì 19.扁舟 piān 20.大腹便便 pián 21.剽窃 piāo 2

2.饿殍 piǎo 23.乒乓 pīng pāng 24.湖泊 pō 25.居心叵测 pǒ 26.糟粕 pò 27.

解剖 pōu 28.前仆后断 pū 29.奴仆 pú 30.风尘仆仆 pú 31.玉璞 pú 32.匍匐 pú fú 33.瀑布 pù 34.一曝十寒 pù

Q 1.休戚与共 qī 2.蹊跷 qī qiāo 3.祈祷 qí 4.颀长 qí 5.岐途 qí 6.绮丽 qǐ

7.修葺 qì 8.休憩 qì 9.关卡 qiǎ 10.悭吝 qiān 11.掮客 qián 12.潜移默化qián

13.虔诚 qián 14.天堑 qiàn 15.戕害 qiāng 16.强迫 qiǎng 17.勉强 qiǎng 18.

强求 qiǎng 19.牵强附会 qiǎng 20.襁褓 qiǎng 21.翘首远望 qiáo 22.讥诮 qi

ào 23.怯懦 qiè 24.提纲挈领 qiè25.锲而不舍 qiè 26.惬意 qiè 27.衾枕 qīn 2

8.倾盆大雨 qīng 29.引擎 qíng 30.亲家 qìng 31.曲折 qū 32.祛除 qū 33.黢

黑 qū 34.水到渠成 qú 35.清癯 qú 36.瞿塘峡 qú37.通衢大道 qú 38.龋齿 q

ǔ 39.兴趣 qù 40.面面相觑 qù 41.债券 quàn 42.商榷 qiè 43.逡巡 qūn 44.麇

集 qún

关键词: 容易被读错的汉字 容易被读错的汉字汇总 容易被读错的汉字有什么 容易被读错的汉字有哪些

推荐阅读

最小的马产地在哪 最小的马产地有哪些?

见过最小的马长啥样?如图所示:马儿在我们的印象中是疾驰飞奔、健硕高大的形象,但是图中这种马完全颠覆我们的对马儿的印象,究竟是怎么回 【详细】

6月16日是什么日子? 为什么美国宇航局6月16日致敬?

您可以使用Freedom做到惊人。6月快乐。Godspeed在您的旅程中。1月16日纪念1865年6月19日,当时少将戈登·格兰杰(Gordon Granger)将军抵达 【详细】

运动型轿车是什么 运动型轿车与普通车有何区别?

运动型轿车凭借着外观酷炫,动力性能强的特点,深受国内众多消费者的喜爱。特别是在年轻消费者心目中,运动型轿车基本上是购车的首选。但是 【详细】

汽油清洗剂是什么 汽油清洗剂加在汽油里是干嘛的?

最近有很多车主反映加油的时候总是建议用汽油清洁剂。但是,大部分人还是不太了解,还有就是一部分人纳闷汽油清洗剂加在汽油里是干嘛的?汽 【详细】

中国最便宜的汽车是哪个 最便宜的汽车汇总

现在汽车已经成为了大家最常见的交通代步工具了。但是,依然还是有很多的家庭非常的需要代步工具,却买不起特别贵的汽车。所以今天,我们就 【详细】

关于我们  |  联系方式  |  免责条款  |  招聘信息  |  广告服务  |  帮助中心

联系我们:85 572 98@qq.com备案号:粤ICP备18023326号-40

科技资讯网 版权所有